תקנון אתר אינטרנט לבים מרקט

 1. כללי

  1. אתר לבים מרקט ("האתר" או "לבים") הוא בבעלות חברת לבים שיווק דגים בע"מ, ח.פ. 515144558 ("החברה").

  2. כל שימוש ורכישה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועצם השימוש באתר  מהווה חזקה שהמשתמש ו/או המבקר בו קרא בעיון את הוראות תקנון זה והסכים להן ולתחולתן על כל פעולה/רכישה שיבצע באתר.

  3. כותרות הסעיפים הן לנוחות והתמצאות המשתמש/מבקר באתר, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי התקנון. האמור בתנאי תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

 1. תנאי השתתפות ושימוש באתר

  1. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום בישראל), אשר נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

  2. השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. לא תאושר מכירת מוצרים בסיטונאות ו/או לסוחרים. החברה רשאית בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמשים גישה לרכישות ו/או לבטל את השתתפותם, במידה והתנהגותם אינה הולמת ו/או יבצעו שימוש בלתי ראוי/סביר באתר, ובכלל זה אי ציות לתנאי השימוש בו.

  3. החברה לא מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן באופן רציף וללא תקלות (ובכלל זה תקלות תוכנה, חומרה, תקשורת וכו'), ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לתקלות ברשת האינטרנט/קווי תקשורת כלשהם. בנוסף, בכל מקרה של "כוח עליון" ו/או אירוע שאינו בשליטת החברה שבו לא יתאפשרו ניהול האתר, אספקת מוצרים ו/או קיום התחייבות כלשהי של החברה (באופן מלא או חלקי), תעמוד לחברה הזכות לבטל את העסקאות וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, החברה רשאית לבטל עסקה (באופן מלא או חלקי): (א) בכל מקרה בו נפלה טעות סופר במחיר המוצר או השירות/בתיאורם; (ב) כאשר קיים חשד שהמשתמש/צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל בפעילות האתר/החברה.

 1. השירותים המוצעים

  1. השירותים המוצעים באתר על ידי החברה, יהיו בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. לאחר ביצוע הזמנה באתר וקליטתה בחברה, אישור ומספר הזמנה יישלחו בהודעת SMS למספר הטלפון הנייד שיימסר בעת ההרשמה לאתר. חשבונית תימסר ללקוח יחד עם המוצרים שהוזמנו או תישלח באופן דיגיטלי.

  2. כל רכישה באתר תהיה כפופה לאישור העסקה ע"י החברה, ולאישור חברת כרטיסי האשראי (ככל שהרכישה בוצעה באשראי). בכל מקרה של אי מתן אישור לעסקה (מכל סיבה שהיא), החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש עקב אי השלמת הרכישה ו/או ביטולה.

  3. היה ונפלה טעות ביחס למחיר שירות/מוצר לרבות השמטת ספרה וטעות בהקלדה, יש לראות בהן טעויות שנעשו בתום לב. במקרה של טעות כאמור או ספק לגבי מחיר מסוים יש ליצור קשר מיד עם שירות הלקוחות באמצעות המייל: Online@lev-yam.co.il.

  4. במקרה של אי התאמה בין המלל בתיאור המוצר/השירות לבין תמונת המוצר/השירות באתר, יגבר מלל המוצר/השירות.

  5. תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

  6. אין האתר אחראי לפרסומים של מוצרי/שירותי האתר על ידי צדדי ג', לרבות לגבי מחירי מוצרים.

  7. באחריות כל משתמש/מבקר באתר לבדוק בעצמו את מחירי השוק של כל מוצר/שירות לפני כל רכישה. לחברה אין אחריות להתאמת מחירי המוצרים למחירי השוק או להצגת מחירי שוק של מוצרים/שירותים כלשהם.

 1. פרטי המשתמש; הגנה על הפרטיות

  1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז/ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, חברה, טלפון, יישוב, , דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום. בעצם העברת פרטים בעת שימוש באתר, המשתמש מאשר שהפרטים שיימסרו עלידו יהיו אמיתיים, מלאים ונכונים.

  2. מסירת פרטים אישיים כוזבים עלולה להיחשב עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.

  3. מידע שנמסר ע"י הלקוח יישמר בצורה מאובטחת, ולא יועבר לצד ג' מידע הכולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר ולמעט במקרים הבאים:

   1. עפ"י דרישת המשתמש ו/או הסכמתו;

   2. במסגרת שיתופי פעולה עם גופים הקשורים עסקית עם החברה;

   3. בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או הוראות הדין;

   4. בשל צו שיפוטי שיורה לחברה למסור מידע לצדדי ג';

   5. בכל מקרה של מחלוקת/סכסוך/הליך משפטי בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה;

   6. במקרה בו החברה העבירה/המחתה את זכויותיה לצד ג'.

  4. החברה מנהלת מאגר מידע בו יישמרו פרטים אישיים שהמשתמש יעביר לחברה מרצונו החופשי במסגרת שימוש באתר. משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום יפנה לחברה בכתובת הדוא"ל Online@lev-yam.co.il בבקשה להסרתו ממאגר המידע. בנוסף, בעת הרשמה לאתר המשתמש רשאי לבקש שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. המשתמש יוכל גם לבחור לצאת מרשימת התפוצה של האתר בשלב מאוחר יותר בהודעה שימסור לחברה.

 2. מחירים

  1. מחירי המוצרים באתר הם כמפורט בדף כל מוצר באתר. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועל הלקוח לוודא היטב טרם התשלום את המחיר העדכני של המוצר ואופן חישובו.

  2. מכיוון שהמוצרים באתר הם מוצרים חקלאיים שקילים, תיתכן סטייה בין אומדן המשקל בעת ביצוע ההזמנה לבין המשקל שיסופק ללקוח בפועל. חיוב הלקוח יתבצע עפ"י שקילת המוצרים (לפני ניקיונם או פילוטם, לפי העניין) בסמוך לפני אספקתם ללקוח. אומדן המשקל וטווחי הסטייה מפורטים בדף כל מוצר באתר.

  3. במידה והלקוח בוחר במוצר נקי, או מפולט, אזי בנוסף לסטייה האמורה בס' ‎5.2 לעיל, יתווסף פחת כתוצאה מניקיון או פילוט המוצר. בכל מקרה, החיוב בגין המוצר יהיה עפ"י שקילת המוצרים לפני ניקיונם או פילוטם. אומדן הפחת בגין ניקיון או פילוט המוצרים מפורט בדף כל מוצר באתר.

  4. המחירים באתר כוללים מע"מ.

 1. תשלום ואספקה 

  1. לאחר ביצוע הרכישה יתבקש אישור מחברת האשראי של הלקוח בגין רכישת המוצר/השירות לפי מס' התשלומים אשר ביקש. חיוב הלקוח בפועל יבוצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי, הכנת ההזמנה והפקת החשבונית.

  2. במקרה בו הלקוח לא נמצא במען לאספקה שהזין בעת ביצוע ההזמנה, המוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה. זאת, באחריות הלקוח בלבד, והלקוח לא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

  3. הלקוח מצהיר כי הוא יודע שהמוצרים נמצאים באריזה ששומרת על הטמפרטורה שלהם ועל טריותם עד ל-3 שעות בלבד ולא מעבר לכך.

 1. ביטול/שינוי הזמנה

  1. לקוח יוכל לשנות או לבטל את ההזמנה רק עד השעה 21:00 ביום העסקים שלפני מועד האספקה המבוקש שהלקוח ציין בעת ביצוע ההזמנה באתר. לא ניתן לשנות או לבטל משלוח ביום האספקה המבוקש.

  2. מובהר שמשלוח מהיר/אקספרס [תלוי הגדרה עפ"י לשון האתר] לא ניתן לבטל או לשנות.

  3. הודעת שינוי או ביטול תימסר בהודעת דוא"ל ל – Online@lev-yam.co.il.

  1. קניין רוחני באתר; תוכן האתר

  2. כל הזכויות באתר (לרבות זכויות הקניין הרוחני, העיצוב, קוד המקור, התמונות, התכנים וכיוב') שייכות לחברה בלבד. אין לעשות שימוש כלשהו במידע כלשהו מן האתר ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב.

  3. האתר, לרבות כל התכנים בו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS), לצרכים אינפורמטיביים בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר. על המשתמש לבצע בעצמו את כל ההערכות ו/או הבדיקות הנדרשות לגבי המוצרים, והוא מוותר ביחס לכך על כל טענה כנגד החברה. החברה עושה כל שביכולתה שהתוכן באתר יהיה נכון ומדויק, אך יתכן והתוכן אינו שלם ו/או נפלו/יפלו בו טעויות טכניות/אחרות. החברה אינה אחראית לאידיוקים או לטעויות שנפלו/יפלו בתוכן.

  4. לחברה אין ולא תהיה אחריות לתוכן/מידע המפורסם באתר (לרבות ביחס למוצרים ומאפייניהם) שמקורו בצדדים שלישיים (למשל – יצרן המוצר ו/או היבואן ו/או ספק השירות). באתר עשויים להיכלל לינקים (קישורים) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, שאינם באחריות החברה ולא מופעלים עלידה. אין בהפניה לקישורים כאמור כדי להוות אחריות כלשהי מצד החברה בקשר לתכנים/פרסומים המופיעים באתרים המקושרים (לרבות לא בקשר לאמינותם, תקינותם ו/או חוקיותם) ו/או בקשר לשימוש שייעשה באותם אתרים מקושרים.

  5. בעצם השימוש באתר כל משתמש/מבקר בו מאשר, שמידע מסוים (לרבות ("cookies" ייתכן ויושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש/המבקר, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמתו למשתמש ואבטחת מידע.

 1. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל כאמור בס' ‎2 לתקנון זה.

 1. תנאים נוספים

  1. אחריות החברה למוצרים/שירות היא אחריות ישירה אך ורק ביחס לטיב המוצר ובכל מקרה היא תוגבל לסכום הרכישה בעסקה הרלבנטית. על החברה לא תחול אחריות עקיפה ו/או תוצאתית בקשר עם המוצר/השירות.

  2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת רכישת מוצרים.

  3. החברה  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את רכישות שירותים ו/או ציוד על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת השירותים או המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

  7. במידה ותחול טעות מהותית בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או השירות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

  8. החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללים אלו מזמן לזמן וללא כל הודעה מוקדמת.

  9. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של החברה ובכתובת החברה ברח׳ שארית ישראל 9, תלאביב.